Trong đó, công trình Nhà tình nghĩa của đồng chí Bùi Văn Hà được hỗ trợ kinh phí mức 75 triệu đồng được trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân và 15 triệu đồng từ nguồn kinh phí Quỹ Tình nghĩa Công an tỉnh để xây dựng, sửa chữa. 

Và hỗ trợ kinh phí mức 30 triệu đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân và 10 triệu đồng tờ nguồn kinh phí Quỹ Tình nghĩa Công an tỉnh để sửa chữa Nhà Tình nghĩa cho gia đình đồng chí Vừ A Sà.

Đây là sự quan tâm đặc biệt của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La nhằm giúp cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an Sơn La nói chung, gia đình đồng chí Bùi Văn Hà và đồng chí Vừ A Sà nói riêng với mong muốn các đồng chí và gia đình sớm khắc phục khó khăn, yên tâm công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung Hiếu