- Chị Lan, Thường Tín, Hà Nội: 100.000đ

- Anh Hùng, Thanh Xuân, Hà Nội: 100.000đ

- Bà Tuyến, TP Cần Thơ: 210.000đ

- Bà Sinh, TP Cần Thơ: 300.000đ

- Gia đình chị Mỹ Thuận, Thanh Xuân, Hà Nội: 200.000đ

- Chị Hương + Nhạn, Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội: 210.000đ

- Gia đình anh Ngô Huy Nam, quận 1, TP Hồ Chí Minh: 200.000đ

- Lê Doãn Bảo Nguyên, Lê Doãn Bảo Minh, Thanh Trì, Hà Nội: 210.000đ

- Bà Niệm, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội: 100.000đ

- Hồng Hà, Xuân Thuỷ, Mai Hương, Mạnh Đại, Trung Kiên, Hồng Hảo, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội: 600.000đ

- Triệu Việt Long, Triệu Lê Vân, 58/42 Thông Phong, Hà Nội: 420.000đ

- Bà Phong, Thanh Xuân, Hà Nội: 210.000đ

- Hải + Minh, Thanh Xuân, Hà Nội: 110.000đ

- Trần Minh Đức, tập thể Bệnh viện E, Hà Nội: 210.000đ

- Chị Nguyễn Thị Loan: 200.000đ

- Cháu Nguyễn Lê Bảo Linh: 150.000đ

- Bà Nguyễn Thị Lệnh: 200.000đ

- Cháu Nguyễn Trịnh Huy Đạt: 150.000đ

- Ông Lê Viết Nguyên: 50.000đ

- Bà Ngô Thị Quỳnh: 50.000đ

- Các cháu Lê Viết Ân, Lê Viết Thuận, Lê Viết Dũng, Lê Thị Khánh Huyền, Lê Nguyễn Yến Nhi: 250.000đ

- Bà Lê Thị Huân: 340.000đ

- Chị Nguyễn Thị Hà: 340.000đ

- Anh Nguyễn Văn Đường: 150.000đ

- Chị Nguyễn Thị Nhung: 100.000đ

- Cháu Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Hải: 100.000đ

- Bà Nguyễn Thị Sẻ: 340.000đ

- Anh Lê Sỹ Tuấn: 100.000đ

- Chị Lê Thị Soa: 150.000đ

- Cháu Lê Sỹ Gia Huy, Lê Thị Huyền Mai: 100.000đ

- Bà Lê Thị Tuỳ: 340.000đ

- Bà Lê Thị Hương: 340.000đ

- Hồ Thị Hoài: 900.000đ.

Quỹ XHTT Báo CAND