Đáp án môn Địa lý: DaDiaCt_K15.pdf

Đáp án môn tiếng Nga: DaNgaCt_QG_K15.pdf

Đáp án môn tiếng Anh: DaAnhCt_QG_K15.pdf

Đáp án môn tiếng Đức: DaDucCt_QG_K15.pdf

Đáp án môn tiếng Nhật: DaNhatCt_QG_K15.pdf

Đáp án môn tiếng Pháp: DaPhapCt_QG_K15.pdf

Đáp án môn tiếng Trung: DaTrungCt_QG_K15.pdf

Đáp án môn Hóa học: DaHoaCt_QG_K15.pdf

Đáp án môn Lịch sử: DaSuCt_QG_K15.pdf

Đáp án môn Ngữ Văn: DaVanCt_QG_K15.pdf

Đáp án môn Sinh học: DaSinhCt_QG_K15.pdf

Đáp án môn Toán: DaToanCt_QG_K15.pdf

Đáp án môn Vật lý: DaLiCt_QG_K15.pdf

CAND Online