Viện Toán học đưa ra một số đề xuất nhằm điều chỉnh các quy định theo hướng phù hợp và tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế.

Viện Toán học cho rằng, cần tách Khoa học tự nhiên thành một nhóm ngành riêng với các tiêu chuẩn riêng bởi Khoa học tự nhiên của Việt Nam đã tiếp cận được khá gần với trình độ quốc tế, trong đó có một số ngành đã đạt trình độ quốc tế. Vì vậy, các tiêu chuẩn phó giáo sư, giáo sư của nhóm ngành này không thể quá thấp.

Viện Toán học cũng đề xuất bỏ một số quy định không phù hợp với thông lệ quốc tế, thậm chí là kìm hãm các nhà khoa học trẻ như bỏ yêu cầu viết sách; hướng dẫn nghiên cứu sinh chỉ nên quy ra điểm; bỏ yêu cầu chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo bởi đây sẽ là những rào cản không cần thiết đối với người trẻ.

Ngoài ra, quy định phó giáo sư, giáo sư phải có thời gian đào tạo trong nước liên tục ba năm cuối cho đến thời điểm đề nghị công nhận phó giáo sư, giáo sư cũng là quy định không phù hợp, cần loại bỏ.

Huyền Thanh