Ngày 23-9, Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo, trong đó Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra về sách giáo khoa, quản lý, triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư cho giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thanh tra đội ngũ nhà giáo, hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thanh tra việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục tại 5 Bộ và UBND 12 tỉnh. 

Thời kỳ thanh tra từ năm 2014 đến hết năm 2018, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra 80 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Thu Phương