Trung tâm này được thành lập với hỗ trợ kinh phí ban đầu từ Chính phủ Australia. Các đối tác phát triển khác cam kết sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên quan.

Đây là thành quả nỗ lực của các đối tác phát triển, bao gồm Nhóm Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Trung tâm Viện Công nghệ châu Á (AIT) tại Việt Nam.

Trung tâm đào tạo này sẽ đặt tại Trung tâm Công nghệ châu Á tại Việt Nam và sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực cho các ban quản lý dự án, chính quyền địa phương, tư vấn về các vấn đề xã hội và môi trường.

L.Hiệp