Số  biên chế sự nghiệp là 148.822 người, trong đó, viên chức là 127.933 biên chế. Sáng 5-12, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, Hà Nội sẽ tăng viên chức cho lĩnh vực giáo dục, y tế là 1.816 biên chế (y tế 427, giáo dục 1.389) theo đúng định mức quy định tại các thông tư của Bộ Nội vụ và Bộ chuyên ngành.

Năm 2018, ngành giáo dục Hà Nội sẽ tăng 1.389 viên chức

“Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị để thực hiện đúng quy định. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm trong quản lý biên chế”, ông Sáng khẳng định.

DL