Đặc biệt, tự dừng tuyển sinh từ tháng 6-2016 đối với các ngành không còn đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo tiến sĩ hiện hành thực hiện rà soát, hoàn thiện văn bản quy định chi tiết về tuyển sinh, tổ chức quản lý; tăng cường công khai minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở đào tạo; công khai danh mục đề tài luận án tiến sĩ đang nghiên cứu, công khai toàn văn luận án tiến sĩ trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo theo đúng quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành.

Huyền Thanh