Hội thảo lần này sẽ tập hợp ý kiến của các nhà xây dựng chính sách, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục nhằm trao đổi, chia sẻ những quan điểm, kiến giải khoa học, đề xuất những ý tưởng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Chủ nhiệm Phan Thanh Bình chủ trì buổi giới thiệu hội thảo.

Hội thảo sẽ thảo luận về 3 vấn đề chính, gồm: Chương trình và phương pháp dạy học phổ thông; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông và công tác quản lý giáo dục phổ thông. Từ kết quả hội thảo, Ủy ban sẽ có những kiến nghị nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý của việc đổi mới, phát triển giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Thu Phương