Theo đó, Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp các Bộ GD&ĐT, Tài chính phân bổ cụ thể số vốn kế hoạch năm 2015-2016 cho các dự án; trong đó, việc phân bổ số vốn bổ sung kế hoạch năm 2015 phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung cho các dự án dở dang, các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định có liên quan.

Đồng thời, các dự án khởi công mới cũng phải tiến hành theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, trong đó các dự án triển khai trong năm 2015 phải được các cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án trước ngày 31/8/2015.

H.T.