Đặc biệt, hiện tại, các đầu SGK lớp 1 đã có đầy đủ tại hệ thống các cửa hàng của NXB Giáo dục Việt Nam tại Hà Nội và một số địa phương. Bên cạnh đó, NXB Giáo dục cũng đưa ra một số giải pháp nhằm có thể cung ứng SGK kịp thời đến với tất cả học sinh như chủ động cung ứng bổ sung các đầu SGK còn thiếu, đặc biệt là các sách lớp 1, lớp 6, lớp 10, để phục vụ nhu cầu khách hàng; dự trữ một số lượng SGK nhất định tại các cửa hàng, siêu thị thuộc đơn vị thành viên của NXB Giáo dục để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát sinh về SGK.

Tăng cường thêm nhiều đoàn giám sát việc phát hành SGK tại các địa phương trong cả nước, đảm bảo không để xảy ra thiếu sách, "sốt" sách và chuẩn bị các phương án triển khai in gấp vận chuyển nhanh sách giáo khoa đến các đại lý, nhà sách khi cần thiết.

H.Thanh