Theo đó,  căn cứ vào cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, các trường phải xây dựng  kế hoạch trường lớp và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.Các đơn vị phải thực hiện 3 nội dung công khai gồm: Cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; thu chi tài chính. 

Đặc biệt, các nhà trường, trung tâm phải hoàn thành việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 trước ngày 20-1-2020. Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra các điều kiện tuyển sinh lớp 10 tại cơ sở, từ đó sẽ ban hành quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 của từng đơn vị.

Những đơn vị không bảo đảm điều kiện theo quy định sẽ không được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.

Hùng Quân