Cụ thể, giáo viên mầm non trước đây chuẩn trình độ đào tạo là trung cấp, nay là cao đẳng; giáo viên tiểu học từ trung cấp nâng lên đại học; giáo viên THCS từ cao đẳng thành đại học. 

Việc nâng chuẩn trình độ giáo viên sẽ được thực hiện theo lộ trình, tiến tới toàn bộ hệ thống giáo viên phổ thông đều có chuẩn trình độ đào tạo là đại học. 

Nếu tính trung bình tất cả các cấp thì tổng khoảng 25% đội ngũ giáo viên cần đào tạo lại.

Hùng Quân