Theo đó, sẽ giảm 1/3 số đầu điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ đối với học sinh THCS và THPT so với quy định. Đối với điểm kiểm tra thường xuyên, học sinh cần có ít nhất 1 đầu điểm với môn học 1 tiết/tuần; có ít nhất 2 đầu điểm với môn học có từ 1 tiết - 3 tiết/tuần; có ít nhất 3 đầu điểm với môn học có 3 tiết/tuần trở lên. 

Đối với điểm kiểm tra định kỳ, học sinh cần có ít nhất 1 đầu điểm với môn học có 2 tiết trở xuống/tuần và ít nhất 2 đầu điểm với môn học có từ 2 tiết/tuần trở lên. Nhà trường có thể chủ động điều chỉnh nội dung dạy học, thời gian dạy học và kiểm tra, đánh giá đối với hoạt động giáo dục nghề phổ thông lớp 11 và các hoạt động giáo dục khác cho phù hợp với tình hình thực tế.

HT