Trong quá trình tiến tới xây dựng hệ thống đại học thông minh, hiện đại, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại ĐHQGHN, việc nghiên cứu, tiếp cận và phổ biến những công nghệ giáo dục mới, phương thức giáo dục mới cho toàn hệ thống ĐHQGHN (bao gồm giảng viên, người học, nhà quản lý) là vấn đề có tính cấp thiết.

Đổi mới còn giúp tăng cường tính tự chủ của giảng viên và trang bị phẩm chất, kỹ năng và năng lực cho sinh viên; khai thác thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng xu thế tự chủ đại học. Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy được thành lập để triển khai các nhiệm vụ như vậy, đáp ứng yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học trong ĐHQGHN.

Các đại biểu đang thảo luận phương pháp đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong dạy và học tại ĐHQGHN.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin giúp cá thể hóa việc giảng dạy và học tập; hình thành tư duy phản biện trong người học. Công nghệ cũng sẽ giúp người thầy cải tiến môi trường giảng dạy tích cực, đa dạng hóa nguồn học liệu và chất liệu giảng dạy, đáp ứng nhu cầu học tập riêng của mỗi người học.

Việc sử dụng giáo trình điện tử, tổ chức thi và nộp bài thi trực tuyến còn giúp giảm chi phí cho việc in ấn và mua học liệu giấy…

Thu Phương