Theo Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, danh sách các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định; danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá công nhận đã được công bố.

Theo đó, tính đến giữa tháng 4-2018, có 250 cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định.

Trong đó, 113 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức kiểm định chất lượng đánh giá ngoài. Kết quả có 80 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục bởi tổ chức kiểm định trong nước.

Cụ thể, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU – CEA) đánh giá ngoài 48 trường, công nhận 42 trường; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU-HCM-CEA) đánh giá ngoài 28 trường, công nhận 21 trường; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) đánh giá ngoài 28 trường, công nhận 15 trường; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng (CEA-UD) đánh giá ngoài 9 trường, công nhận 2 trường.

Ngoài ra, 33 trường cao đẳng, trung cấp sư phạm cũng đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cục Quản lý chất lượng cũng đã công bố 106 chương trình được đánh giá, công nhận, bao gồm: 7 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước, 99 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Đến thời điểm này, có 5 cơ sở giáo dục đại học được công nhận chất lượng giáo dục bởi tổ chức đánh giá, kiểm định quốc tế gồm: Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Hải Châu