Theo đó, cùng với việc duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện “thông điệp 5K”, việc cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID-19” là nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Giáo dục Hà Nội.

Sở GD&ĐT yêu cầu tất cả các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai việc cài đặt ứng dụng và cập nhật khai báo tình hình trên phần mềm “An toàn COVID-19”.  Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ theo dõi và đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua đối với các đơn vị về nội dung này.

Hùng Quân