Cả nước đã huy động được 26.694 người ra học xóa mù chữ, trong đó có 16.893 người tham gia học lớp xóa mù chữ và 9.801 người học lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

Việc các địa phương thực hiện nghiêm túc hướng dẫn phân luồng sau THCS, dẫn đến số lượng học viên tại các trung tâm Giáo dục thường xuyên có xu hướng tăng nhanh.

Tính đến tháng 6-2019, trên toàn quốc có 244.546 học viên học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT (tăng 23.896 học viên so với năm học 2017-2018).

Toàn quốc có 10.917 trung tâm học tập cộng đồng, đạt tỷ lệ 97.8% số xã/phường/thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng.

H.Thanh