Theo báo cáo ngày 16/10/2014 của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội về Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non, cả nước vẫn còn 286 xã (chiếm 2,6%) chưa có trường mầm non mà chỉ có 1-2 lớp mẫu giáo gắn với trường tiểu học hoặc lớp mẫu giáo độc lập đặt ở trung tâm xã; 22.008 lớp mẫu giáo (chiếm 16,3%) ghép 2 hoặc 3 độ tuổi. Cả nước vẫn còn thiếu gần 8.000 giáo viên nhà trẻ và gần 19.000 giáo viên mẫu giáo, vẫn còn khoảng 1/3 số tỉnh, thành phố có tỉ lệ giáo viên/lớp mẫu giáo chỉ đạt 1,0-1,4. 

V.H .