Thời gian thi  buổi sáng 7h45 và buổi chiều là 14h15. Các môn tự luận thi 180 phút, các môn thi trắc nghiệm thi 90 phút. 

Đồng thời, công văn của Thứ trưởng Ga cũng đề nghị các đơn vị phải thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; phải cập nhật đầy đủ số liệu của Kỳ thi và kiểm tra để đảm bảo chính xác trước khi báo cáo Bộ GDĐT.

Báo cáo nhanh các buổi coi thi: Gồm 8 báo cáo, được các Hội đồng thi cập nhật vào phần mềm quản lý thi theo thứ tự các buổi thi trong lịch thi; chậm nhất 11h30 đối với buổi thi sáng, 17h30 đối với buổi thi chiều.

H.Thanh