Tổng số thí sinh vi phạm là 34, trong đó có 1 thí sinh bị khiển trách, 3 thí sinh bị cảnh cáo và 30 thí sinh bị đình chỉ thi. Hai cán bộ coi thi bị đình chỉ thi. Kết thúc ngày thi thứ nhất, các 

Điểm thi trên cả nước tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế. Thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ. 

 Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia yêu cầu tất cả các Điểm thi trên toàn quốc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế thi đối với các bài thi/môn thi còn lại.

H.Thanh