Tỷ lệ xử lý chuyển giá đạt thấp (thanh tra, kiểm tra 1.990 doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá, truy thu, phạt và truy hoàn được 1.559,8 tỷ đồng). Kết quả thu và xử lý nợ hiệu quả không cao, được 22.604 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 37,1%. Bộ Tài chính cũng chưa có báo cáo về số liệu hoàn thuế sai.

Bên cạnh đó, hiệu quả của việc thực hiện khai và nộp thuế qua mạng chưa cao: Tổng số doanh nghiệp đã đăng ký tham gia dịch vụ là 410; tổng số tiền đã nộp vào Ngân sách qua cổng thông tin dịch vụ nộp thuế điện tử của cơ quan Thuế chỉ có hơn 239 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỷ lệ công chức trong ngành tài chính có trình độ dưới đại học còn chiếm tỷ lệ lớn với 20.249 người (Cao đẳng 2.188 người; Trung cấp 14.155 người và 3.906 người làm bảo vệ, lái xe,…), chiếm 28,6% tổng số công chức toàn ngành.

Nam Phương