Môn thi thành phần Vật lý có 385.829 thí sinh dự thi/388.358 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 99.34%. Môn Hóa học số thí sinh dự thi là 389.568/ số thí sinh đăng kí là 392.619; đạt tỷ lệ 99.22%. Môn Sinh học số thí sinh dự thi là 382.182/ 384.650 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 99.35%. Bài thi Ngoại ngữ có tổng số đăng kí dự thi là 815.933/ 818.972 số thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99.63%.

Tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi là 12 thí sinh, trong đó có 11 đình chỉ, 1 cảnh cáo. Như vậy, so với ngày thi thứ nhất (có 44 thí sinh bị đình chỉ thi), số lượng thí sinh bị vi phạm quy chế thi trong ngày thứ 2 đã giảm mạnh.

Trên phạm vi toàn quốc thời tiết nhìn chung tương đối thuận lợi cho việc dự thi của thí sinh so với những năm trước đây; công tác tổ chức thi ở tất các điểm thi diễn ra an toàn. Tình hình giao thông ở các thành phố lớn thông suốt, không xảy ra ùn tắc.

H.Thanh