UBND TP Hà Nội cho biết, để đảm bảo phát huy hiệu quả của hệ thống (cấp nước tưới cho trên 40.483ha đất canh tác, đảm bảo tiêu nước cho 107.530ha, trong đó có khu vực nội thành TP Hà Nội và các khu vực phát triển đô thị trong đường vành đai 4, cần phải đầu tư kinh phí để thực hiện nạo vét trục chính sông Nhuệ và từ Liên Mạc đến đường vành đai 4. 

Trên cơ sở ý kiến của Thường trực HĐND, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình đề nghị các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ) để thực hiện dự án Nạo vét trục chính sông Nhuệ từ Liên Mạc đến đường vành đai 4, TP Hà Nội, với tổng mức đầu tư dự kiến là trên 629 tỷ đồng.Cơ cấu nguồn vốn dự kiến 600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, ngân sách TP Hà Nội sẽ đảm bảo nguồn vốn còn lại để hoàn thành dự án. 

N.Y.