Như vậy, tính đến hết tháng 11, các Tổng Công ty Điện lực đã bán điện trực tiếp đến 86,68% số xã có điện trên cả nước (7.840/9.045xã), với 84,15% số hộ nông thôn (khoảng 14,9/18,43 triệu hộ). Trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, EVN đã thực hiện các chương trình đầu tư lưới điện, cấp điện cho khoảng 9.700 hộ dân, hoàn thành 100% khối lượng năm 2014 với tổng giá trị 160 tỷ đồng. Đầu tư dây điện sau công tơ cho hơn 5.900 hộ dân đạt giá trị 12,4 tỷ đồng.

V.H.