Đây là những điển hình tiêu biểu có sáng kiến, ý tưởng sáng tạo ứng dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm giàu cho bản thân, gia đình, đồng thời tạo nhiều việc làm cho lao động tại địa phương.

Với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của mỗi thanh niên đã góp phần vào phát triển nông nghiệp, nông thôn của thành phố.

Với mục tiêu hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững, phù hợp đặc thù nông nghiệp của một đô thị lớn, những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Trong đó, thành phố có nhiều chính sách tạo điều kiện về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật... cho người dân ở các vùng ngoại thành chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng giảm diện tích trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang những cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao.

Từ những chính sách đó, đã khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư vào những mô hình sản xuất, kinh doanh mới, làm giàu trên chính quê hương mình, đời sống người dân, nhất là tại các vùng ngoại thành được nâng lên rõ rệt.

PV