Ngày 30/11, tại Sóc Trăng, Bộ NN&PTNT phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chiến lược Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại Hội nghị. 

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), từ năm 2000, chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 104/QĐ/2000-TTg ngày 25/8/2000; Bộ NN&PTNT là cơ quan được giao chủ trì tổ chức thực hiện. 

Để tạo nguồn lực thực hiện chiến lược quốc gia, ngày 16/4/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 62/2004/QĐ-TTg về chương trình tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đến nay, chương trình đã triển khai hoạt động trong 16 năm với tên gọi: Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 

Toàn cảnh Hội nghị. 

Mục tiêu của Chương trình, đến năm 2020, phấn đấu 100% dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt QCVN với số lượng ít nhất 60 lít/người/ngày; 100% dân cư nông thôn sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh và thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, giữ sạch vệ sinh môi trường làng, xã; 100% cơ sở chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. 

Kết quả đạt được của mục tiêu giai đoạn này là: 88,5% người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 51% người dân nông thôn sử dụng nước đạt QCVN; 75,2% dân số nông thôn có nhà vệ sinh hợp vệ sinh. Mục tiêu về cơ sở chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh cũng cơ bản đạt được. 

Về nguồn lực đầu tư, mục tiêu đặt ra cho các giai đoạn là 160.000 tỉ đồng và kết quả đạt được là 106.733 tỉ đồng; kết quả huy động nguồn lực cho Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ năm 2000 đến nay đạt 106.733 tỉ đồng. 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Có trên 6,5 triệu lượt hộ vay làm công trình nước; trên 6,2 triệu lượt hộ vay làm công trình vệ sinh gia đình (nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, bể bioga), góp phần tăng thêm 30% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh và 19,5% hộ có nhà vệ sinh hợp vệ sinh… 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, mặc dù đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng việc cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn vẫn còn nhiều tồn tại, như: Còn hơn 30 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước đạt QCVN (từ năm 2021 áp dụng Quy chuẩn cấp nước QC-01/2018/QCVN thì số lượng người dân chưa được cấp nước đạt quy chuẩn còn lớn hơn nhiều). 

Hơn 16 triệu người dân nông thôn đang sử dụng nhà vệ sinh không hợp vệ sinh; hơn 5 triệu học sinh phổ thông chưa được sử dụng công trình nước sạch và nhà vệ sinh đảm bảo trong trường học..

Đức Văn - C.X