Đà Nẵng tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ chính: Phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm đảm bảo ổn định lương thực, nhu cầu dinh dưỡng cho người dân; xác định nhu cầu về dinh dưỡng cho các độ tuổi của người dân trong hộ gia đình; cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ dưới 2 tuổi; nâng cao thu nhập cho người sản xuất nhỏ nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện kế hoạch; lồng ghép, bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới để triển khai kế hoạch có hiệu quả. 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương lồng ghép nội dung hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn với Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói”...

Nguyễn Sơn