Theo đó, từ nay đến năm 2021, toàn tỉnh sẽ giảm 2.340 công chức, viên chức so với số lượng được giao năm 2017. 

Ông Nguyễn Thành Chương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước cho biết, thực hiện đề án của Tỉnh ủy Bình Phước, hiện các cơ quan, địa phương trong tỉnh đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung thực hiện xây dựng kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các cơ quan, đơn vị, phòng, ban tương đồng về mặt chức năng, nhiệm vụ, nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nguyên tắc “bốn tăng – bốn giảm” (4 tăng gồm: tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng đội ngũ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo phân cấp, phân quyền; tăng cường phân cấp quản lý cán bộ và tăng chất lượng cung cấp dịch vụ phục vụ doanh nghiệp, nhân dân. 4 giảm bao gồm: giảm trung gian, giảm đầu mối, giảm biên chế và giảm chi thường xuyên). 

Theo đó, bước đầu cấp tỉnh và cấp huyện giảm 57 cơ quan hành chính, 107 đơn vị sự nghiệp, 180 cấp trưởng, 280 cấp phó, 150 trưởng phòng và 250 phó phòng của các cơ quan cấp tỉnh. Ước mỗi năm tiết kiệm ngân sách hàng trăm tỷ đồng chi thường xuyên cho bộ máy. 

Về lộ trình, đến nay Tỉnh ủy Bình Phước đã phê duyệt đề án thực hiện điểm của huyện Phú Riềng, Lộc Ninh và thị xã Phước Long, đồng thời cho ý kiến đối với kế hoạch triển khai đề án của một số cơ quan, đơn vị. 

Dự kiến quý I-2019 sẽ sơ kết các đơn vị thí điểm, rút kinh nghiệm thực hiện toàn tỉnh.

Đức Trí