Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, sắp xếp nhân sự làm công tác truyền thanh cấp xã, cấp huyện phù hợp yêu cầu công việc, quan tâm đề xuất chế độ phụ cấp, bảo hiểm và các chế độ khác cho người làm truyền thanh cấp xã theo quy định, đồng thời bảo đảm không làm tăng biên chế, số lượng người làm tại đơn vị, không làm tăng chi ngân sách so với trước khi thực hiện sắp xếp lại.

UBND các quận, huyện, thị xã thông tin, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Đề án, thống nhất về quan điểm chỉ đạo và tổ chức hoạt động từ TP đến cơ sở, phổ biến các quy định cụ thể, giải pháp, lộ trình thực hiện Đề án tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang làm công tác thông tin cơ sở, đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên...

Tiếp tục sắp xếp hệ thống loa truyền thanh phường, xã, thị trấn, đảm bảo các yếu tố sau sắp xếp theo yêu cầu của Đề án; không xin cơ chế đặc thù riêng; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá toàn diện kết quả việc sắp xếp, làm căn cứ báo cáo UBND TP quyết định phương án chính thức. 

Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo thống nhất về giảm tối đa việc sử dụng loa truyền thanh phường, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các loại hình thông tin cơ sở thay thế loa truyền thanh, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ phù hợp địa bàn quản lý, trong đó có giải pháp thiết lập các bảng tin công cộng, bảng tin điện tử tại khu dân cư, chung cư cao tầng.

Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống loa, cụm loa thuộc địa bàn quản lý, bao gồm loa, cụm loa hiện đang duy trì và tạm dừng hoạt động. Tùy điều kiện cụ thể, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động sắp xếp bảo quản đến khi TP quyết định phương án chính thức. Khi có thay đổi về số lượng, vị trí loa và cụm loa so với số liệu đã báo cáo, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm cập nhật hiện trạng, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình UBND TP. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện quy định về nội dung, thời gian, thời lượng phát thanh giữa Đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã, đảm bảo yêu cầu của Đề án.

Hải Châu