Đại tá Võ Văn Đãi, Trưởng Công an huyện Sơn Hà, cho biết: Thôn Tà Pía năm nào cũng xảy ra tình trạng nghi kỵ cầm đồ thuốc độc. Hủ tục lạc hậu này bị một số người tự xưng là thầy cúng, thầy bói bịa chuyện, kích động người dân nghi kỵ lẫn nhau; còn cán bộ thôn, xã và các hội đoàn thể địa phương chưa cùng vào cuộc để ngăn chặn, dẫn đến nghi kỵ mâu thuẫn kéo dài, phức tạp, án mạng...

Đại tá Đãi nhấn mạnh: Mô hình ra đời nhằm huy động cả hệ thống chính trị cơ sở và quần chúng cốt cán, có uy tín tại các thôn, bản đồng bào Hre trên địa bàn cùng tham gia, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao dần nhận thức của người dân, tiến đến xóa bỏ hủ tục cầm đồ thuốc độc trong nhận thức của người Hre trên địa bàn.

Thành Sự