Nguồn vốn này lấy từ kinh phí hỗ trợ của Trung ương và một phần vốn ngân sách tỉnh và các huyện.

Thời gian gần đây, dòng chảy các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam biến đổi chậm và hạ thấp dần; đặc biệt, hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn dòng chảy bị suy giảm mạnh, mặn xuất hiện sớm tại Tứ Câu, thị xã Điện Bàn.

N.Thi