Số hotline này được thông tin rộng rãi để mọi người dân, tổ chức DN biết. Việc thống nhất về một đầu mối để tiếp nhận thông tin hỗ trợ việc khắc phục, giám sát và chịu trách nhiệm trong công tác bảo trì, duy tu hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật không chỉ tạo thuận lợi hơn cho DN và người dân mà còn giúp công tác quản lý và duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật của TP Hà Nội hiệu quả hơn.

H.T.