Cụ thể, phạt tiền từ 5 – 20 triệu đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất ở có diện tích dưới 1ha; phạt tiền từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất lấn chiếm từ 1ha đến dưới 3ha; phạt tiền từ trên 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 3ha trở lên.

Hành vi lấn, chiếm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được đề xuất mức phạt như sau: Phạt tiền từ 3 – 10 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm dưới 1ha; phạt tiền từ trên 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 1ha đến dưới 3ha; phạt tiền từ trên 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 3ha trở lên...

H.Ly