Dự án có tổng kinh phí 14 triệu USD, do Chính phủ Hoa Kỳ viện trợ, được triển khai tập trung tại các huyện Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh, Đại Lộc và TP Hội An. 

Dự án bao gồm 2 hợp phần là cải thiện phương thức sử dụng đất, giảm phát thải và tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học. Mục tiêu đặt ra là trong 5 năm, dự án sẽ cải thiện sinh kế cho khoảng 12.000 người, nâng cao khả năng thích ứng khí hậu cho khoảng 6.000 người, giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 3,6 triệu tấn CO2 tương đương. 

Ngoài ra, dự án còn giúp nâng cao năng lực quản lý rừng cho các cơ quan quản lý, phục hồi ít nhất 240.000ha rừng.

N.Thi