Trong đó, 50% đối tượng thuộc đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, số còn lại là công chức cấp xã, huyện, tỉnh, công chức khối Đảng, đoàn thể và viên chức đơn vị sự nghiệp khác.

Theo Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, ngoài được hưởng các chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng còn được tỉnh hỗ trợ 1 lần với mức 500.000 đồng/tháng công tác, tương ứng 6 triệu đồng/năm công tác. Như vậy, người có thời gian lao động, công tác từ 20 - 25 năm khi thôi việc theo nguyện vọng sẽ được hỗ trợ từ 120-150 triệu đồng. 

Theo đánh giá UBND tỉnh Vĩnh Phúc, việc thực hiện Nghị quyết 31 phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và gần 2 năm thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đến nay, toàn tỉnh đã giảm 38 đầu mối quản lý nhà nước, trong đó có 1 chi cục, 27 phòng chuyên môn thuộc sở và 10 phòng trực thuộc các chi cục. 

Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay, Vĩnh Phúc đã giảm 1.432 biên chế, trong đó, cắt giảm 821 chỉ tiêu công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; tinh giản 248 biên chế... Tỉnh Vĩnh Phúc giảm 10.704 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn.

Nguyễn Thị Thảo