Mức hỗ trợ tiền điện dùng cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30kWh theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành là 46.000 đồng/hộ/tháng.

Khi có sự thay đổi giá bản lẻ điện sinh hoạt bậc 1 thì UBND cấp tỉnh phải có sự điều chỉnh kịp thời mức hỗ trợ tiền điện.

Trường hợp hóa đơn tiền điện của hộ chính sách xã hội vượt sản lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt (trên 50kWh) trong tháng của quý trước, thì số tiền hỗ trợ được điều chỉnh giảm (hoặc thu hồi) vào quý sau.
H.A.