Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội xây dựng Đề án thành lập Sở Du lịch, Đề án kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao, trình HĐND TP quyết định theo quy định pháp luật.

Việc thành lập Sở Du lịch sẽ góp phần giúp Hà Nội phát huy thế mạnh của “ngành công nghiệp không khói” này.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội cũng đã có tờ trình về việc thành lập Sở Du lịch, kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao. Theo đó, thành lập Sở Du lịch TP Hà Nội trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn của UBND TP Hà Nội có 5 phòng chức năng. Còn Sở Văn hóa, Thể thao có cơ cấu tổ chức giữ nguyên trạng từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trừ 2 phòng Quản lý lưu trú và Quản lý lữ hành tách sang Sở Du lịch.

Theo UBND TP Hà Nội, việc thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách ra từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ góp phần giúp Hà Nội khai thác, phát huy được thế mạnh này và để hoạt động xúc tiến du lịch đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.

Hà Nội hiện có 5.175 di tích văn hóa lịch sử trong đó có 1.050 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia, chiếm tỷ lệ gần 20%, có mật độ di tích cao nhất trong cả nước 23,3 di tích/100 km2. Hà Nội cũng có 3.081 cơ sở lưu trú phục vụ du lịch với khoảng 28.000 buồng phòng, chiếm tỷ lệ 20% so với cả nước.

6 tháng đầu năm 2015, tổng lượng khách đến thủ đô Hà Nội ước đạt hơn 10 triệu lượt, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó khách quốc tế đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 8,8%; khách nội địa đạt gần 8,5 triệu lượt, tăng 3%.

N.Yến