Theo tin từ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội vừa chỉ đạo đánh giá về công tác tuyên truyền các quy tắc ứng xử năm 2017, xây dựng kế hoạch tuyên truyền các quy tắc ứng xử năm 2018, đặc biệt là quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố. 

Các đơn vị liên quan như Ban Dân vận Thành ủy được yêu cầu xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố, vận động đoàn viên, hội viên, khu dân cư, tổ dân phố đưa quy tắc ứng xử vào cuộc sống. 

Trong năm nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ đánh giá toàn diện, sâu sắc, nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục sau một năm triển khai quy tắc ứng xử. 

Đối với Sở Nội vụ, Ban chỉ đạo yêu cầu cần đánh giá việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố năm 2017, xây dựng kế hoạch triển khai Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của thành phố, trong đó, có lộ trình cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát, đưa vào tiêu chí thi đua. Xây dựng chế tài xử lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc thành phố vi phạm quy tắc ứng xử. 

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng báo cáo đánh giá việc giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh trong học sinh Thủ đô, đề xuất giải pháp xử lý tình trạng bạo lực học đường của học sinh. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trong hệ thống giáo dục phổ thông của thành phố. 

NY