Trong đó, các quận tự cân đối ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng; ngân sách TP bổ sung gần 43 tỷ đồng từ nguồn dự phòng năm 2015 cho các quận, huyện, thị xã chưa tự cân đối ngân sách. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo phòng tài chính - kế hoạch rút dự toán bổ sung từ ngân sách TP về ngân sách cấp huyện theo tiến độ thực hiện từng quý.

Chuyển kinh phí cho các xã, phường, thị trấn để tổ chức chi trả cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Kiểm tra, giám sát UBND các xã, phường, thị trấn trong việc sử dụng kinh phí, chi trả cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo quy định.

Chi Linh