Cụ thể, từ đầu năm 2018 đến nay, toàn thành phố đã cấp giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất lần đầu được 1.542.586 thửa, đạt 99,4%; cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở được 177.120 căn hộ, đạt 99,35%; cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tái định cư được 13.270 căn hộ, đạt 94,6%.

Riêng cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp được 616.704 thửa, đạt 99,01%; cấp giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất lần đầu cho các tổ chức được 19.397 thửa đất, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được 1.064/4.995 thửa đất. 

Văn phòng đăng ký đất đai thành phố và các quận, huyện, thị xã cũng đã tiếp nhận 161.461 hồ sơ đăng ký biến động đất đai, đã giải quyết được 151.983 hồ sơ.

Hải Châu