Dự thảo nêu rõ, người sử dụng lao động phải cung cấp rõ các thông tin về số lượng thành viên trong hộ gia đình, điều kiện ăn, ở của người lao động tại gia đình người sử dụng lao động. Bên cạnh đó, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động giúp việc gia đình, trong đó người sử dụng lao động phải bảo đảm cho người lao động được nghỉ hằng tuần, tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày; nghỉ ít nhất 6 giờ liên tục trong 24 giờ liên tục.

H.P