Theo UBND TP Cần Thơ, trong thời gian tới sẽ bảo đảm không tăng tổng biên chế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao thêm nhiệm vụ mới thì cơ quan, đơn vị, địa phương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có. 

Cán bộ phường Trà Nóc (quận Bình Thuỷ) giải quyết thủ tuc hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa.

Ngoài ra, TP Cần Thơ sẽ rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, có biện pháp đồng bộ để tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt yêu cầu tiêu chuẩn quy định về phẩm chất, năng lực, trình độ đào tạo, sức khoẻ…

Văn Vĩnh