Cụ thể, nếu đề xuất này được thông qua, Bộ Giao thông vận tải sẽ nhận thêm 3.210 tỷ đồng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận 260 tỷ đồng; các địa phương nhận 530 tỷ đồng vốn đối ứng năm 2016 cho các dự án, chương trình sử dụng vốn vay ODA.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số kế hoạch vốn đối ứng năm 2016 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành và địa phương là 4.264,5 tỷ đồng (chưa bao gồm phần đối ứng cho ngân sách địa phương chịu trách nhiệm cân đối), trong khi tổng nhu cầu vốn đối ứng năm 2016 của các bộ, ngành, địa phương là 11.964 tỷ đồng.

“Để có nguồn đẩy nhanh tiến độ các dự án, trong khi chờ Quốc hội cho phép, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước 50% số vốn bổ sung nêu trên”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị.

Phan Đức