Theo quyết định, nạo vét khôi phục lại mặt cắt ban đầu của sông Nhuệ có tổng mức đầu tư dự kiến gần 8,8 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp ngân sách TP. 

Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 2 năm (2018 - 2019), nhằm đảm bảo yêu cầu theo mặt cắt ban đầu của sông Nhuệ. Dự án hoàn thành góp phần cung cấp đủ nước tưới cho khoảng 53.769ha đất canh tác vào mùa kiệt; đảm bảo tiêu úng cho khoảng 107.530ha đất tự nhiên và đất canh tác của hệ thống sông Nhuệ. 

Ngoài ra, góp phần phục vụ sản xuất nông nghiệp và tạo cảnh quan môi trường trong vùng dự án. TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP về tính chuẩn xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu trình bày trong hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định, phê duyệt.

D.L.