Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tích cực đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ của tổ chức, công dân đúng thời gian quy định; nghiên cứu giải pháp nhằm giảm thấp nhất số hồ sơ trả lại cho tổ chức, công dân trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. 

Việc giải quyết hồ sơ phải đảm bảo chính xác, tránh trường hợp hồ sơ trả thực tế cho người dân và doanh nghiệp trễ hạn nhưng về mặt hình thức thủ tục trên giấy hẹn vẫn đảm bảo thời hạn. 

Trường hợp vướng mắc phải thông báo cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân biết và báo cáo cấp có thẩm quyền, không được “ngâm” hồ sơ, gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp. 

Ngoài ra, không để tình trạng công chức, viên chức vắng mặt trong những ngày làm việc trước, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhất là công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Trường hợp công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vắng mặt có lý do chính đáng phải bố trí công chức, viên chức thay thế, tránh tình trạng không có công chức, viên chức tiếp nhận, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Nguyễn Sơn