Bộ GTVT cũng giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn các Sở GTVT có cơ chế phối hợp với các bưu điện tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong việc triển khai thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi và trả kết quả giấy phép lái xe cho người dân có nhu cầu tại các điểm phục vụ của bưu điện trên phạm vi toàn quốc dưới sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các Sở GTVT. 

Theo bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc phối hợp triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe bước đầu đã đạt được một số hiệu quả như giảm chi nguồn ngân sách đầu tư trang thiết bị và nhân lực đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe tại địa phương; tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân, được xã hội ủng hộ; giảm áp lực đáng kể tại bộ phận đổi giấy phép lái xe đặt tại Sở GTVT.

Phạm Huyền