Bên đóng góp không được gắn bất kỳ điều kiện ràng buộc nào về đặc quyền, đặc lợi trong việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ tài sản, kinh phí đã đóng góp cho nhà trường. Tuy nhiên, Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND vừa được ban hành đã bãi bỏ Điều 11 của Quyết định số 51/2013.

Các nội dung khác của Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND như thu, chi phục vụ bán trú, học 2 buổi/ngày, học phẩm, nước uống; dạy thêm, học thêm trong nhà trường... giữ nguyên giá trị pháp lý. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5-2-2018.

C.L