Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp có ý kiến về tính hợp pháp trong các quyết định của UBND tỉnh Cà Mau khi chuyển chức năng quản lý nhà nước của ngành NN&PTNT sang ngành Y tế.

Theo đó, Bộ NN&PTNT cho biết, liên quan đến quyết định 22 ngày 6/1/2020 của UBND tỉnh Cà Mau về việc tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, trong đó có tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ cũng như xem lại tính hợp pháp, phù hợp của UBND tỉnh Cà Cau.

Bộ NN&PTNT phản đối việc sáp nhập Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản về Sở Y tế

Cũng liên quan đến việc sáp nhập này, Bộ NN&PTNT đã có 3 văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ việc sắp xếp, tổ chức lại theo Quyết định 22 không phù hợp với Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 (gọi tắt là Nghị quyết số 18); luật An toàn thực phẩm; Nghị định 15/2018/NĐCP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết luật An toàn thực phẩm và Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ NN&PTNT, Bộ Nội vụ.

Bộ NN&PTNT nhấn mạnh, việc sắp xếp, tổ chức theo quyết định của UBND tỉnh Cà Mau gây khó khăn cho ngành NN&PTNT trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong tình hình mới với nhiều thách thức.

Do đó, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng Quyết định 22 nêu trên để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, đến ngày 20/8, UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục có Công văn số 5020/UBND-NC yêu cầu các đơn vị triển khai Quyết định 22.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, từ khi thành lập và hoạt động cho đến trước khi giải thể, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chỉ thực hiện được khâu quản lý công đoạn ban đầu, sản xuất nhỏ lẻ liên quan đến gia súc, gia cầm và một số mặt hàng rau, củ, quả.

Nhưng Bộ NN&PTNT cho rằng, ý kiến này của UBND tỉnh Cà Mau không xác đáng. Trên thực tế, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau đã triển khai cơ bản đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ được phân công quản lý toàn bộ chuỗi chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, theo quy định.

Bộ NN&PTNT khẳng định, các lập luận của UBND tỉnh Cà Mau không thuyết phục và không phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lại Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm là không đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ trong cả nước khi giao chức năng nhiệm vụ của Sở NN&PTNT cho một đơn vị thuộc Sở Y tế.

Liên quan đến Quyết định 22 của UBND tỉnh Cà Mau, Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp có ý kiến về tính hợp pháp, phù hợp của việc chuyển chức năng quản lý nhà nước của ngành NN&PTNT tại địa phương sang ngành Y tế.

Bộ NN&PTNT đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo vụ việc với Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo xử lý, đảm bảo thống nhất trong cả nước.

N.Y