Trong khoảng thời gian này tại thành phố có 207 dự án FDI được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 672 triệu USD, tăng trên 72% về số lượng dự án; có 68 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng mức tăng đạt 390 triệu USD, tăng 70% về số lượng dự án. 

Về đầu tư trong nước, từ đầu năm đến nay tại thành phố cũng đã có 11.419 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với tổng vốn đăng ký 77.388 tỷ đồng, tăng 19% về số lượng DN và tăng 45% về vốn đăng ký. 

Ngoài ra, cũng có 16.694 lượt DN đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với mức vốn điều chỉnh bổ sung tăng là 44.514 tỷ đồng.

Đ.Thắng